06-24130709 info@detypetante.nl
Selecteer een pagina

Algemene Voowaarden

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) zelf een cursusovereenkomst aan te gaan met De Typetante.
2. Na datum van verzending of datum van ondertekening, heeft de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
3. De overeenkomst wordt door De Typetante bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e) /de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
4. De ouder/verzorger/de cursist(e) stelt De Typetante voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan De Typetante geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
5. Het lesgeld van € 159,00 wordt  betaald 14 dagen na factuurdatum.
6. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch, app of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
7. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
8. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
9. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
10. De Typetante heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken.
11. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven.
12. De Typetante behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
13. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van de apparatuur op de les locatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door De Typetante verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
14. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internet aansluiting.
15. Ouder/verzorger/de cursist(e) dient toe te zien dat de cursist(e) minimaal 15 minuten per dag thuis oefent. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door De Typetante contact met de ouder/verzorger/de cursist(e) worden opgenomen.
16. Na de laatste les zal De Typetante adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een deelnamecertificaat van De Typetante. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis goed is geoefend.
17. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneis voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, krijgt hij/zij de gelegenheid 2 extra weken de tijd om toch genoeg te kunnen oefenen om met het examen te kunnen meedoen.
18. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
19. Als de ouder/verzorger van de cursist(e) /de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij De Typetante. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door De Typetante opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.

Wijziging van Algemene Voorwaarden
De Typetante behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Januari 2021
Dit zijn de algemene voorwaarden van De Typetante, statutair gevestigd te Wolvega, kantoorhoudende aan Lycklamaweg 134 te Wolvega, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 72611901